1. Ogólne zasady

Pracownia Zastosowań Informatyki w Fizyce przeznaczona jest dla studentów fizyki celem odbywania w niej planowych zajeć dydaktycznych, jak również ich pracy samodzielnej. Użytkownikiem pracowni może być każdy student fizyki (kierunku doświadczalnego), a w uzasadnionych przypadkach inne osoby - pracownicy i studenci.

Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z zasobów komputerów w granicach określonych przez administratorów;
 • prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do sieci.
Użytkownikowi nie może:
 • uszkadzać lub narażać na uszkodzenia sprzęt komputerowy;
 • wykorzystywać sprzęt lub oprogramowanie do celów komercyjnych bez zgody Dyrektora Instytutu;
 • naruszać prywatności cudzych zasobów;
 • narażać innych użytkowników i ich zasoby na potencjalne szkody (np. poprzez udostepnianie czyjegoś hasła innym, udostepnianie innym niebezpiecznych programów bez ostrzeżenia etc.);
 • utrudniać pracę innym użytkownikom i administratorom;
 • dezinformować innych użytkowników i administratorów.
Użytkownik ma obowiązek:
 • podporządkowywać się zaleceniom administratorów i pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne
 • dbać o bezpieczeństwo swojego konta (użytkownik odpowiada za szkody poczynione przy użyciu jego konta);
 • opuszczając pracownię całkowicie wylogować się ze wszystkich terminali;
 • nieznajomość treści regulaminów nie zwalnia od ich przestrzegania.

2. Szczegółowe zasady:

W szczególności użytkownikowi nie wolno:
 • dokonywać jakichkolwiek zmian technicznych w zestawach komputerów. W szczególności zabrania sie wymiany wyposażenia między stanowiskami. Nie wolno także wnosić własnego sprzętu elektronicznego oraz narzedzi służących do naprawy lub też manipulowania przy sprzęcie;
 • wyłączać lub resetować komputerów;
 • używać identyfikatorów innych użytkowników;
 • korzystać z komputerów, zasobów i informacji, do których właściciel lub administratorzy nie przydzielili mu dostępu;
 • instalować lub uruchamiać oprogramowania, które mogłoby przeszkadzać innym użytkownikom (w szczególności pisać lub wprowadzać programy wirusowe, nawet jeśli nie bedą one nigdy uruchamiane);
 • wykorzystywać sprzętu do wykonywania prac, które nie sąz wiązane z programem studiów i nie są zlecane przez pracowników dydaktycznych (np. uruchamiania gier);

3. Sytuacje wyjątkowe:

 • w sprawach wyjątkowych (potrzeba naruszenia, któregoś z ww. punktów) należy zgłaszać się do administratorów;
 • jeśli istnieje uzasadniona potrzeba administrator może na prośbę użytkownika okresowo udostępnić mu kilka specjalnych identyfikatorów;
 • użytkownik może użyć konta innego użytkownika wyłącznie w jego obecności, za jego zgodą i na jego odpowiedzialność;
 • jeśli istnieje uzasadniona potrzeba administrator może na prośbę użytkownika (grupy użytkowników) zmieniać jego uprawnienia w systemie;
jeśli przypadkiem znaleziono lukę w systemie praw dostępu lub systemie bezpieczenstwa, to jej natychmiastowe zgłoszenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji

4. Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu:

 • za złamanie postanowień regulaminu przewidziane są konsekwencje do uniemożliwienia korzystania z sieci lub skreślenia z listy studentów włącznie;
 • administrator ma prawo zablokować konto osobie łamiącej regulamin

5. Prawa użytkownika i obowiązki administratorów:

 • użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów komputerów w granicach określonych przez administratorów;
 • użytkownik może pracować samodzielnie w obecności administratora lub innej upoważnionej osoby nadzorującej pracownię, w czasie gdy nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne;
 • informacja o czasie przeznaczonym do pracy samodzielnej jest udostepniona użytkownikom
 • administratorzy maja obowiązek informowania użytkowników o możliwościach wykorzystania systemów i ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją;
 • użytkownicy mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do sieci;
 • administratorzy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do informacji uzyskanych dzięki dostępowi do danych użytkownika;
 • administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i nadużycia powstałe z winy użytkowników.

6. Dobre obyczaje

 • w pracowni nie powinno przebywać więcej osób niż jest stanowisk komputerowych;
 • dbanie o ochronę swoich zasobów poprzez stosowanie haseł, czestą ich zmianę i ograniczenie dostepu do swoich zasobów;
 • wylogowywanie użytkowników, którzy zapomnieli tego uczynić;
 • zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu komputerów lub programów administratorom (bezpośrednio lub poprzez pocztę elektroniczną);
 • ciche rozmowy podczas zajeć przy komputerach.
Kierownik PZIF
dr Szymon Klein
Powrót do strony głównej